TELESENIORERNA VÅREN 2024

Sällskapet Teleseniorerna är öppet för pensionärer från Televerket/TeliaSonera
och TeliaCompany i Stockholmsregionen. Även familjemedlemmar och vänner och bekanta till pensionär kan ingå.

 Deltagande i vår verksamhet förutsätter att medlemsavgiften för år 2024 är betald. Årsavgiften är efter årsstämmobeslut 2020 300 kr per person, betalas in senast 1 mars 2024 till plusgirokonto 35 86 29-4. Inbetalningskort finns inkopierat på missivet till detta program. Kom ihåg att ange namn och födelsedatum, samt även adress, mailadress och telefonnummer om dessa ändrats sedan tidigare.

Kallelse till årsstämma 2024

Årsstämma hålls fredag den 1 mars 2024 kl. 10:00 på Björngårdsgatan 16B, Stockholm, vilket härigenom meddelas. Gå ut på gården, nerför trappa. Mötesdeltagarna bjuds på kaffe/te och smörgås. Anmäl deltagande i stämman på telefon 073 8244 533 eller epost kjell.ericson@hotmail.com senast den 16 februari.

  Obs! Föranmälan obligatorisk!

 Till Björngårdsgatan tar man sig antingen med

- T-bana till Mariatorget eller Medborgarplatsen eller

- P-tåg till Södra station, uppgång Swedenborgsgatan

 

Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast den 9 februari. Insändes via e-post till kjell.ericson@hotmail.com eller post till Sällskapet Teleseniorerna, c/o Ericson, Svartskogsv 34, 13659 Vendelsö.

Styrelsen har en motion för eventuellt beslut på årsstämman, se baksidan (sidan 8) i det utsända programmet samt  nederst på den här webbsidan.

 

Styrelsen önskar alla en God Fortsättning på det nya året!

 


 

GYMNASTIK                    

 Tyvärr måste vi konstatera att även denna klassiska aktivitet har drabbats av att deltagarantalet blivit så lågt att det inte motiverar att ha kvar aktiviteten. Därför utgår den således ur programmet. Viss gymnastik kommer att ingå i onsdagsvandringarna på

samma sätt som under pandemiperioden 2020 – 21.

Ett stort tack till Kristina som under flera terminer lagt ner ett utomordentligt arbete för vår fysiska hälsa.

Som alternativ till föreningens gymnastikaktivitet kan vi varmt rekommendera att följa ”Hemmagympa med Sofia” dagligen i SVT1 kl 10:00 – 10:20.

 

 


  

Reseberättelse från  Dagsresan till Drottningholm, 8 juni 2023 (klicka här).

STS medlemsregister kompletteras nu med e-postadresser. Det medger en möjlighet att snabbt meddela ändringar som berör våra aktiviteter. En del finns redan hos Anita men om du är osäker på om din adress finns med, och vill vara med, så skicka in den till  anita.bergman@teliacompany.com  Motion till STS årsstämma 2024

 Från styrelsen:

Styrelsen föreslår att föreningen STS Sällskapet Teleseniorerna Stockholm avvecklas och upphör i och med utgången av innevarande år. Bakgrunden till förslaget är det sjunkande medlemsantalet och den därav följande svårigheten att bedriva de aktiviteter som tidigare karaktäriserat föreningen. Det har även inneburit att det blivit svårt att rekrytera frivilliga till föreningens funktionärsposter.

Om årsmötet beslutar i enlighet med förslaget kommer beslut
om hur föreningens tillgångar skall disponeras att tas av nästa årsstämma 2025, detta i enlighet med föreningens stadgar, paragraf 10.