SÄLLSKAPET TELESENIORERNA STOCKHOLM
Vårt mål är att stimulera till ett fortsatt aktivt liv och till fortsatt social gemenskap med tidigare kolleger.

Inför varje säsong, höst och vår, utformas ett verksamhetsprogram, som förhoppningsvis skall intressera så många som möjligt.

För att få delta i våra verksamheter krävs medlemskap.

Du som vill bli medlem

Kontakta Anita Bergman anita.bergman@teliacompany.com (eller tfn 070-535 3013)

Med uppgift om:
Namn
Adress
Tfn nr
E-post adress (om sådan finns.

Om även anhörig önskar bli medlem anges det (pensionär som inte är "Teliapensionär")

Teleseniorerna har nu en sluten Facebookgrupp. Gruppen heter: TELESENIORERNA I STOCKHOLM https://www.facebook.com/groups/1125800624110718/

Skaffa ett Facebook konto om du inte redan har det och vill vara med i gruppen.

Alla medlemmar i Teleseniorerna är välkomna att ansluta sig!

Här finns info om hur man skaffar ett konto i Facebook: https://sv-se.facebook.com/help/345121355559712/

info :  Boahlstrom6@gmail.com 

Sällskapet har fn ca 300 medlemmar. Uppgift om medlemmar kan fås av Anita Bergman,
anita.bergman@teliacompany.com (eller tfn 070-535 3013), som ansvarar för medlemsregistret.
Anmäl även din e-postadress till Anita.

Vi har ambitionen att nå även nyblivna pensionärer med aktuellt program. Om du inte fått någon information från oss, tag kontakt med vår sekreterare Kjell Ericson, kjell.ericson@hotmail.com , eller någon annan av våra funktionärer.


I Stockholmsområdet finns ett antal seniorföreningar från Teliasfären. En av dessa, SenITel, administrerar sedan ett flertal år en e-postkatalog tillgänglig för alla "TELIA"-seniorer. Vi har funnit katalogen vara ett utmärkt sätt att sprida information om våra e-postadresser. Av STS medlemmar med e-postmöjligheter är huvudparten redan införda.

E-postkatalogen finns på www.senitel.org/katalog.htm . Upptagen i katalogen blir du genom att sända en anmälan till katalogens webmaster, vars adress finns angiven på hemsidan. Anmälan skall naturligtvis innehålla namn, e-postadress och slutligen även föreningstillhörighet, dvs i vårt fall STS.
Om du har synpunkter på vår hemsida eller har intressanta nyheter som du vill lägga in, så skicka gärna ett e-brev till gunnar.stromqvist@telia.com

Sällskapet Teleseniorerna Stockholm (STS)
Postadress: c/o Kjell Ericson, Svartskogsv 34, 13659 Vendelsö

E-post: kjell.ericson@hotmail.com

Plusgiro 35 86 29-4
 Stadgar för Sällskapet Teleseniorerna Stockholm (STS)

(antagna vid årsmötet 2022-02-25)

 

 § 1 Ändamål

Sällskapet Teleseniorerna Stockholm (nedan benämnt ”föreningen”), bildat den
13 oktober 2003, har till ändamål att samla personer i Stockholm med omnejd som varit anställda inom Televerket/Telia/TeliaSonera AB/Telia Company AB och som uppbär någon form av ålders- eller avtalspension.

Föreningens syfte är att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och den samhörighetskänsla som upplevts under åren som anställda vid ovannämnda företag, genom att i olika former utöva såväl kulturella som fysiska aktiviteter och därigenom verka för att höja medlemmarnas psykiska och fysiska spänst. Föreningen är en öppen ideell, i partipolitik och religiösa frågor obunden organisation.

 

 § 2 Medlemskap

1. Medlemskap beviljas den som varit anställd i Televerket/Telia/TeliaSonera AB/
/Telia Company AB och som uppbär någon form av ålders- eller avtalspension.

2. Medlemskap kan även beviljas personer som inte varit anställda i Televerket/Telia/
/TeliaSonera AB/Telia Company AB efter prövning och godkännande av styrelsen.

  

§ 3 Medlemsavgift

Medlem ska erlägga de avgifter som fastställts av föreningens årsmöte.

  

§4 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och minst fem ledamöter. Styrelseledamöterna utses vid föreningens årsmöte. Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter för två år på så sätt att varje år väljs växelvis två alternativt tre av ledamöterna.

Styrelsen utser bland de övriga ledamöterna vice ordförande, sekreterare och kassör.

Inom styrelsen ska finnas ett verkställande utskott, VU, bestående av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande och eniga om beslutet.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens egendom, tillgångar och skulder samt skall föra räkenskaper, löpande per kalenderår.

 

§ 5 Styrelsefunktionärer

1. Ordföranden är föreningens officiella representant, leder dess förhandlingar och
bevakar stadgarnas efterlevande. Föreningen tecknas av ordföranden.

2. Sekreteraren åligger
- att sköta föreningens korrespondens
- att ansvara för att protokoll förs vid styrelsens och föreningens sammanträden
- att upprätta förslag till årsberättelse

3. Kassören åligger
- att ansvara för inkassering av medlemsavgifter och övriga inkomster samt
verkställa alla utbetalningar för föreningens räkning
- att bokföra föreningens räkenskaper
- att upprätta föreningens årliga budgetförslag
- att senast den 31 januari överlämna föreningens räkenskaper till
sammankallande revisor.

4. VU åligger att avgöra i ärenden som av tidsskäl ej kan hanteras vid planerat
styrelsemöte. Brådskande ärende avgörs av ordföranden. Avgöranden skall snarast
föreläggas styrelsen.

  

§ 6 Revisorer

Föreningens verksamhet granskas av två revisorer som väljs för två år av föreningens årsmöte, med en växelvis varje år. En revisor utses av årsmötet att vara sammankallande och svara för samråd med föreningsstyrelsen.

 

 § 7 Möten och sammanträden

1. Föreningens årsmöte skall årligen hållas före februari månads utgång. Styrelsen
bestämmer tid och plats. Medlemmarna skall kallas minst 14 dagar före mötet.

2. Stadgeenligt utlyst sammanträde är beslutsmässigt med det antal röstberättigade
medlemmar som efter kallelse är närvarande vid detsamma.

3. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

4. Alla val sker öppet, såvida inte sluten omröstning yrkats. Beslut fattas med enkel
majoritet.

5. Vid lika röstetal skall vid öppen röstning det förslag gälla som biträds av
sammanträdets ordförande, därest denne är röstberättigad. Vid öppen röstning där
ordföranden inte är röstberättigad, samt vid val med sluten omröstning skall lotten
avgöra.

§ 8 Ärenden vid årsmöte

Vid föreningens årsmöte skall förekomma följande ärenden:
1) Val av ordförande och sekreterare för mötet
2) Val av två personer att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll
3) Val av erforderligt antal röstkontrollanter för mötet
4) Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
5) Föreningens årsberättelse
6) Revisorernas berättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
8) Arbetsplan för det kommande arbetsåret
9) Förslag till inkomst- och utgiftsstat
10) Fastställande av avgifter till föreningen för nästkommande arbetsår
11) Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av föreningsmedlem
före den 1 februari inlämnats till styrelsen
12) Val av
- ordförande för föreningen för ett år
- två alternativt tre ledamöter för två år
- aktivitetsansvariga
- en revisor för två år
- två personer (varav en sammankallande) som skall utgöra valberedning intill
nästa årsmöte

 Ordföranden och ledamöter i styrelsen skall utses bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Styrelseledamot äger inte rätt att delta i val av revisor.

  

§ 9 Stadgar

1. Förslag till ändring av föreningens stadgar upptas endast till behandling på
föreningens årsmöte och skall senast den 1 februari skriftligen vara styrelsen
tillhanda. Styrelsen skall förelägga förslaget till mötet jämte eget yttrande. I
kallelsen skall förslaget särskilt omnämnas. För att förslag till stadgeändring skall
antas fordras att det biträds av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

2. Genom inträde i föreningen har medlemmen ställt sig dess stadgar till efterrättelse.

 

 § 10 Upplösning

Om föreningen upphör skall beslut tas av föreningens årsmöte hur eventuella tillgångar skall disponeras.

   

SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

 

 Denna Integritetspolicy är beslutad vid styrelsemöte 2019-05-24

 

 Syfte

Teleseniorerna i Stockholm värnar om din integritet. Vi vill att du som medlem, leverantör eller samarbetspartner ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss.

Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

 Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla krav från kommun och myndigheter.

 

 Riktlinjer

Personuppgifter vi behandlar

 Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

-  Kontaktuppgifter, till exempel namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress, kön samt huruvida du varit anställd i Teliakoncernen

-  För att kunna fullgöra avtal kring bidrag från TeliaCompany.

 

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

-  Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt när du ansöker om medlemskap

-  Uppgifter som vi får från offentliga register

 

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast styrelsen och i undantagsfall andra personer inom föreningen som behöver personuppgifterna för att utföra sina uppdrag ska ha tillgång till dem.

Systemen har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här.


Ansvar

 Teleseniorerna i Stockholms styrelse är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att alla i styrelsen är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Dataskyddsansvarig

 Den som ansvarar för medlemsregistret i styrelsen är dataskyddsansvarig och utsedd att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt inom föreningen.

 

Rättelse och insyn

Teleseniorerna i Stockholm strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta styrelsen.

 

Klagomål

Om du har några frågor gällande denna text eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvarige via e-post eller skicka informationen skriftligt till vår postadress som du hittar via vår hemsida.